Університетська освіта в контексті Болонського процесу

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………
ТЕМА 1.Університетська освіта в контексті Болонського процесу……
ТЕМА 2. Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою освітою………………………………………………….
ТЕМА 3. Організація навчального процесу в академії………………
ТЕМА 4. Фахова підготовка у вищому навчальному закладі: вступ до спеціальності……………………………………………………
ТЕМА 5. Соціально-культурна інфраструктура академії………………
ТЕМА 6. Бібліотека академії і правила користування її фондами……….
ТЕМА 7. Студентське самоврядування як невід`ємна складова демократизації вищої освіти……………………………………
Питання та тестові завдання для підсумкового контролю з курсу "Університетська освіта"……………………………………...…
Список літератури…………………………………………………………


ВСТУП

Утвердження України як демократичної держави є одночасно духовним, політичним, соціальним і культурним чинником розвитком громадян, здатних поєднувати власні інтереси з інтересами держави. Вища освіта в цілому й університетська зокрема набувають у такому Університетська освіта в контексті Болонського процесу контексті принципово нового звучання. Підготовка фахівців з вищою освітою базується на принципово нових засадах – демократизації, інтернаціоналізації, гуманізації, диверсифікації.

Освіта – вагомий компонент виробництва суспільного розвитку за допомогою двох взаємопов`язаних процесів навчання та виховання цілеспрямовано формує необхідний для суспільства тип особистості. Мета сучасної освіти – інтелектуальний і моральний розвиток людини. Сучасному суспільству потрібен громадянин, який би мав самостійне, критичне мислення, вмів бачити і творчо вирішувати нагальні проблеми, був освіченим фахівцем та активним учасником комунікативного процесу.

У вищій освіті стає найбільш актуальним питання синтезу педагогічних та психологічних концепцій, глибоке психологічне осмислення закономірностей навчальної діяльності, принципів та методів навчання й керування навчальним процесом Університетська освіта в контексті Болонського процесу.

Університетська освіта – найголовніша складова вищої освіти, адже університет – класичний, найстаріший та найпоширеніший тип вищого навчального закладу. Метою викладання дисципліни «Університетська освіта» є підготовка студентів до навчання в академії відповідно до сучасних інтеграційних процесів у міжнародній освіті у контексті Болонської декларації.

Основними завданнями викладання дисципліни є формування у студентів системи знань про зміст та соціальне значення вищої освіти, сучасних тенденцій її розвитку; прищеплення навичок самостійного й ефективного навчання в академії з урахуванням світових освітніх тенденцій.

Предметом вивчення дисципліни є організація професійної підготовки фахівців з вищою економічною освітою.

У результаті вивчення дисципліни студенти повинні знати:

- Структура освіти в Україні;

- основні тенденції Університетська освіта в контексті Болонського процесу в розвитку вищої освіти у світі;

- роль, яку відіграє держава в економіці;- порядок організації навчального процесу у ВНЗ;

- вимоги до змісту, обсягу та рівня освітньої та професійної підготовки бакалаврів;

- основні поняття і тенденції розвитку економічної науки;

- форми організації самопідготовки і самостійної роботи студентів;

- правила користування бібліотекою академії;

- форми участі у студентському самоврядуванні, науковій, спортивній, культурній діяльності студентів академії;

- права і обов’язки студента.

уміти:

- орієнтуватися в питаннях організації навчального процесу в системі вищої освіти;

- визначати дисципліни циклу професійної підготовки за вибором студента;

- організовувати процес самостійної навчальної роботи;

- оцінювати рівень засвоєння власних знань з визначеної дисципліни;

- користуватися фондами бібліотеки;

- визначати Університетська освіта в контексті Болонського процесу за власним уподобанням форми участі у студентському самоврядуванні, соціально-культурній діяльності навчального закладу.

Дисципліна «Університетська освіта» - нормативна дисципліна циклу гуманітарної підготовки, тісно пов'язана з дисциплінами «Історія України», «Історія української культури» є базовою для таких дисциплін, як «Регіональна економіка», «Основи наукових досліджень».


ТЕМА 1

Університетська освіта в контексті Болонського процесу

1. Історія виникнення університетів.

2. Зародження і розвиток вищої школи в Україні.

3. Сутність, мета та принципи Болонського процесу та основні тенденції його розвитку.

4. Проблеми порівнянності й еквівалентності кваліфікацій та документів про освіту на міжнародному рівні.

5. Впровадження Болонського процесу у вищі навчальні заклади України: проблеми та перспективи.


documentajjjayz.html
documentajjjijh.html
documentajjjptp.html
documentajjjxdx.html
documentajjkeof.html
Документ Університетська освіта в контексті Болонського процесу